فروشگاه    نمایشگر


ولت متر آمپرمتر DC

ولت متر آمپرمتر DC

400 افغانی 450
تخفیف
تعدادقیمت
1 400
+
-
HD-C1  کنترلر طیف دار تابلو روان

HD-C1 کنترلر طیف دار تابلو روان

کنترلر طیف دار تابلو روان HD-C1 برای ساخت تلویزیون های شهری

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
کنترلر طیف دار تابلو روان A8

کنترلر طیف دار تابلو روان A8

کنترلر طیف دار تابلو روان A8 برای راه اندازی تلویزیون های شهری قابلیت نمایش فیلم

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
HD U63 برد کنترول تابلوروان

HD U63 برد کنترول تابلوروان

1600 افغانی
تعدادقیمت
1 1600
+
-
HD Q40 برد کنترول تابلوروان

HD Q40 برد کنترول تابلوروان

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
HD U60 برد کنترول تابلوروان

HD U60 برد کنترول تابلوروان

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
HD A40 برد کنترول تابلوروان

HD A40 برد کنترول تابلوروان

750 افغانی
تعدادقیمت
1 750
+
-
P6 SMD ماژول سرخ تابلو روان

P6 SMD ماژول سرخ تابلو روان

P6 OUT DOOR 16*32

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
P20 ماژول فولکالرتابلو روان

P20 ماژول فولکالرتابلو روان

P20RGB OUTDOOR 16*32

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
P10 ماژول سفید تابلو روان

P10 ماژول سفید تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول آبی تابلو روان

P10 ماژول آبی تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول سبز تابلو روان

P10 ماژول سبز تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول سرخ تابلو روان

P10 ماژول سرخ تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
ولت متر دیجیتال روپنلی

ولت متر دیجیتال روپنلی

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
آنود 7SEG4

آنود 7SEG4

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
آنود 7SEG3

آنود 7SEG3

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کاتود 7SEG 4

کاتود 7SEG 4

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
کاتود 7SEG 3

کاتود 7SEG 3

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
تکی بزرگ 7SEG

تکی بزرگ 7SEG

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
قاب 7SEG 3

قاب 7SEG 3

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-