دوستان الکترونیک

ورود به عرصه الکترونیک ازسال 1375 شمسی دربخشهای تعمیرات صوتی تصویری ، کامپیوتر و موبایل .

ورودبه عرصه تولید ازسال 1392 شمسی دربخشهای ، ترانس تقویت برق ، UPS ومولد ، تابلوهای روان LED ، محافظ برق ، برد های مدار چاپی یا PCB ، طراحی مدارات الکترونیک ، صندوق های ، ترانس ، UPS ، محافظ برق و صندوق میتر برق.

ورود به بازار الکترونیک از سال 1393 شمسی ، تهیه قطعات الکترونیک ورباتیک ، کتابهای آموزشی الکترونیک ونرم افزارهای آموزشی.