فروشگاه


LM386 SMD

LM386 SMD

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
10KOHM 1/4W 1% مقاومت

10KOHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
در انتظار خرید
فن 12 ولت 0/28A 8X8

فن 12 ولت 0/28A 8X8

400 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
فن 24 ولت 0/25A 8X8

فن 24 ولت 0/25A 8X8

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
رله  Relay JQX-150F دوستان

رله Relay JQX-150F دوستان

1000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
رله  Relay JQX-150F انصاف

رله Relay JQX-150F انصاف

750 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 750
+
-
موجود
رله  Relay JQX-250F

رله Relay JQX-250F

900 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
آمپرمتر دیجیتال روپنلی 50A

آمپرمتر دیجیتال روپنلی 50A

400 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
ولت متر DH 80 AC300V

ولت متر DH 80 AC300V

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
تخت UPS 48V BIG

تخت UPS 48V BIG

1800 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت UPS 36V BIG

تخت UPS 36V BIG

1800 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان خالی

تخت ترانس دوستان خالی

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

900 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان کامل

تخت ترانس دوستان کامل

650 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
چراغ سیگنال

چراغ سیگنال

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
فیوز2آمپرشیشه یی خورد

فیوز2آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
20 4
+
-
موجود
فیوز GACIA 63A

فیوز GACIA 63A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 40A

فیوز GACIA 40A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 32A

فیوز GACIA 32A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 25A

فیوز GACIA 25A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
مطه 4mm CNC

مطه 4mm CNC

500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
مطه 3mm CNC

مطه 3mm CNC

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 2mm CNC

مطه 2mm CNC

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1mm CNC

مطه 1mm CNC

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود