فروشگاه


IRFP250

IRFP250

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
VO3150A

VO3150A

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
باتری 9ولت GP اصلی

باتری 9ولت GP اصلی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
مولتی متر یا میگر +UT33D

مولتی متر یا میگر +UT33D

1050 افغانی
تعدادقیمت
1 1050
+
-
47K اهم 5W مقاومت

47K اهم 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4/7K اهم 5W مقاومت

4/7K اهم 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4700MF63V

4700MF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
FR207 دیود

FR207 دیود

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
14D471K واریستور

14D471K واریستور

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
20D431  وارستور

20D431 وارستور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
LM2576T 5V

LM2576T 5V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
IRFP260

IRFP260

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
IRFP9240

IRFP9240

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
CA3130

CA3130

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
UC3845 SMD

UC3845 SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
LM324 ORG

LM324 ORG

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
EG8010 SMD

EG8010 SMD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
هسته پودر آهن تروئید زرد سفید FM46

هسته پودر آهن تروئید زرد سفید FM46

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
4/7MF 630V خازن پولستر

4/7MF 630V خازن پولستر

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
وارنیش 2/5MM BLACK

وارنیش 2/5MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-