شماره های تماس

۹۳۷۸۸۹۷۲۲۴۲+ قمبری

۹۳۷۹۷۶۳۲۹۹۲+ قمبری

۹۳۷۷۳۸۰۰۵۵۲+ جعفری

۹۳۷۳۱۰۵۱۷۶۷+ جعفری

آدرس های الکترونیکی

dostanelc@gmail.com

Dostan_light@yahoo.com

آدرس

افغانستان ، هرات ، جاده بهزاد ،روبروی افغانیونایتید بانک ، دوستان الکترونیک

با ما در ارتباط باشید.