فروشگاه    POWER آدابطور


آدابطور 3 تا 12 ولت 10A متغیر با نمایشگر

آدابطور 3 تا 12 ولت 10A متغیر با نمایشگر

100-240V AC 3-12V DC 10A

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
آدابطور  3 تا 12 ولت 10A کولیر JP900

آدابطور 3 تا 12 ولت 10A کولیر JP900

100-240V AC 3-12V DC 10A

240 افغانی
تعدادقیمت
1 240
+
-
موجود
آدابطور  3 تا 15 ولت 10A کولیر A9264

آدابطور 3 تا 15 ولت 10A کولیر A9264

100-240V AC 3-15V DC 10A

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
مولدموتری MIG 200W12VDC TO 220VAC+USB CHARGER

مولدموتری MIG 200W12VDC TO 220VAC+USB CHARGER

900 افغانی 1200
تخفیف
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
آدابطور12ولت1 آمپر

آدابطور12ولت1 آمپر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
POWER 12V 33.3A 400W

POWER 12V 33.3A 400W

1200 افغانی 1300
تخفیف
تعدادقیمت
1 1200
+
-
موجود
POWER 24V 15A

POWER 24V 15A

1600 افغانی 1800
تخفیف
تعدادقیمت
1 1600
+
-
موجود
POWER 12V 20A

POWER 12V 20A

1300 افغانی
تعدادقیمت
1 1300
+
-
موجود
POWER 24V 10A

POWER 24V 10A

1350 افغانی
تعدادقیمت
1 1350
+
-
موجود
POWER 24V 5A

POWER 24V 5A

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
POWER 24V 2A

POWER 24V 2A

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
POWER 5V 40A

POWER 5V 40A

1500 افغانی
تعدادقیمت
1 1500
+
-
موجود
POWER 12V 10A

POWER 12V 10A

AC INPUT 100/250V DCUOP PUT:+12V 10A POWER :120W

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
POWER 12V 15A

POWER 12V 15A

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
آدابطور12ولت1/5 آمپر

آدابطور12ولت1/5 آمپر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
آدابطور12ولت2 آمپر

آدابطور12ولت2 آمپر

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
5 110
10 100
+
-
موجود
آدابطور13ولت 300ملی آمپر

آدابطور13ولت 300ملی آمپر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
آدابطور19ولت3/1 آمپر

آدابطور19ولت3/1 آمپر

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
آدابطور19ولت3/4 آمپر

آدابطور19ولت3/4 آمپر

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
POWER 12V 82A

POWER 12V 82A

2800 افغانی
تعدادقیمت
1 2800
+
-
موجود
POWER 12V 5A

POWER 12V 5A

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
POWER 12V 30A

POWER 12V 30A

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
موجود
آدابطور12ولت5 آمپر

آدابطور12ولت5 آمپر

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
آدابطور12ولت5 آمپر سفید

آدابطور12ولت5 آمپر سفید

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
آدابطور12ولت4 آمپر

آدابطور12ولت4 آمپر

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
10 190
20 180
+
-
موجود