فروشگاه    IC رگلاتور


LM2576T 5V

LM2576T 5V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
L7824

L7824

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
L7818

L7818

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM2596S - 5V 3A SMD

LM2596S - 5V 3A SMD

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LM2596T- 5V 3A

LM2596T- 5V 3A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
L7912CV

L7912CV

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
L7915

L7915

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
AMS1117 - 5V SMD

AMS1117 - 5V SMD

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
AMS1117 - 3/3V SMD

AMS1117 - 3/3V SMD

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
78L05 SMD

78L05 SMD

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
LM317T

LM317T

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
LM2576T- ADJ

LM2576T- ADJ

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LM338T

LM338T

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
TL431

TL431

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
LD1086V50

LD1086V50

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
LM338K

LM338K

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
L7815

L7815

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
L7812

L7812

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
L7809

L7809

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
L7808

L7808

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
L7806

L7806

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
L7905

L7905

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
L7805

L7805

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
78L05 DIP

78L05 DIP

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود