فروشگاه    سوکت (IC)


سوکیت Zife

سوکیت Zife

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
سوکیت 40 پین (IC)

سوکیت 40 پین (IC)

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
سوکیت 28 پین (IC)

سوکیت 28 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
100 8
200 7
+
-
موجود
سوکیت 24 پین پهن (IC)

سوکیت 24 پین پهن (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سوکیت 20 پین  (IC)

سوکیت 20 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سوکیت 18 پین (IC)

سوکیت 18 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سوکیت 16 پین (IC)

سوکیت 16 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سوکیت 14 پین (IC)

سوکیت 14 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
سوکیت 8 پین (IC)

سوکیت 8 پین (IC)

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
سوکیت 6 پین (IC)

سوکیت 6 پین (IC)

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود