فروشگاه    مقاومت های متفرقه


14D471K واریستور

14D471K واریستور

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
20D431  وارستور

20D431 وارستور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
سلف 100UH 1A

سلف 100UH 1A

سایز 8X10 1 آمپر

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
NTC10D-20

NTC10D-20

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
NTC47D-15

NTC47D-15

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
NTC5D-13

NTC5D-13

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
NTC10K

NTC10K

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
20D471

20D471

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
10D431

10D431

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
سلف 100UH

سلف 100UH

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
50 3
+
-
موجود