فروشگاه    مقاومت 10w


15OHM 10W مقاومت

15OHM 10W مقاومت

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
100 18
+
-
موجود
2/2OHM 10W مقاومت

2/2OHM 10W مقاومت

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
150OHM 10W مقاومت

150OHM 10W مقاومت

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
1OHM 10W مقاومت

1OHM 10W مقاومت

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
0/15OHM 10W مقاومت

0/15OHM 10W مقاومت

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود