فروشگاه    متفرقه


فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
20 8
+
-
فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
20 8
+
-
فیوز10آمپرشیشه یی خورد

فیوز10آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
+
-
فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
ترانس ۹ ولت

ترانس ۹ ولت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
ولت متر  CASMO AES-60

ولت متر CASMO AES-60

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
قاب LCD2*16

قاب LCD2*16

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جعبه محافظ4تایی

جعبه محافظ4تایی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
جعبه محافظ2تایی

جعبه محافظ2تایی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
پایه مطوسط

پایه مطوسط

6 افغانی
تعدادقیمت
1 6
+
-
پایه کوچک

پایه کوچک

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

۲۲۰ ولت ورودی ۱۲ ولت خروجی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
ولت متر AT-72 صنعتی

ولت متر AT-72 صنعتی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
هیت سینگ شاخه 1 متره TO78XX 1/8*2/3

هیت سینگ شاخه 1 متره TO78XX 1/8*2/3

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-