فروشگاه    متفرقه


فن 12 ولت 0/28A 8X8

فن 12 ولت 0/28A 8X8

400 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
فن 24 ولت 0/25A 8X8

فن 24 ولت 0/25A 8X8

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
ولت متر DH 80 AC300V

ولت متر DH 80 AC300V

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
فیوز2آمپرشیشه یی خورد

فیوز2آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
20 4
+
-
موجود
فیوز GACIA 63A

فیوز GACIA 63A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 40A

فیوز GACIA 40A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 32A

فیوز GACIA 32A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 25A

فیوز GACIA 25A

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فن 12V 8X8CM SONUN

فن 12V 8X8CM SONUN

170 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
فن 12V 8X8CM ZP

فن 12V 8X8CM ZP

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
فیش سراه آنتن موبایل

فیش سراه آنتن موبایل

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
آنتن داخلی تقویت آنتن موبایل

آنتن داخلی تقویت آنتن موبایل

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

400 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

450 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

3800 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3800
+
-
موجود
هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

1400 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

3000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز2 آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
10 8
20 7
50 5
+
-
موجود
فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

فیوز40آمپرشیشه یی بزرگ 30*6

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
10 8
20 7
50 6
+
-
موجود
فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

فیوز25آمپرشیشه یی بزرگ

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
10 8
20 7
50 5
+
-
موجود
فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

فیوز 10 آمپر خورد 5X20MM

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
20 4
+
-
موجود
ترانس9X2ولت 300MA

ترانس9X2ولت 300MA

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
قاب LCD2*16

قاب LCD2*16

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
جعبه محافظ4تایی

جعبه محافظ4تایی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود