فروشگاه    متفرقه


فن MT8025BL 24V 0/31A ROTRON

فن MT8025BL 24V 0/31A ROTRON

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
فن MT9225SL 24V 0/31A ROTRON

فن MT9225SL 24V 0/31A ROTRON

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
فن MT9225BL 24V 0/31A ROTRON

فن MT9225BL 24V 0/31A ROTRON

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
فیوز1آمپرشیشه یی خورد 5X20MM

فیوز1آمپرشیشه یی خورد 5X20MM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
جای فیوزسیگاری خورد

جای فیوزسیگاری خورد

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
فیوز Neider 100A

فیوز Neider 100A

NPM1-125H D100A

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
هیت سینگ TO 220 11*14*25MM سیاه

هیت سینگ TO 220 11*14*25MM سیاه

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
فن 12 ولت 0/28A 8X8

فن 12 ولت 0/28A 8X8

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
فن 24 ولت 0/25A 8X8

فن 24 ولت 0/25A 8X8

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
ولت متر DH 80 AC300V

ولت متر DH 80 AC300V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
فیوز2آمپرشیشه یی خورد

فیوز2آمپرشیشه یی خورد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
20 4
+
-
موجود
فیوز GACIA 63A

فیوز GACIA 63A

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 40A

فیوز GACIA 40A

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 32A

فیوز GACIA 32A

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فیوز GACIA 25A

فیوز GACIA 25A

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فن 12V 8X8CM SONUN

فن 12V 8X8CM SONUN

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
فن 12V 8X8CM ZP

فن 12V 8X8CM ZP

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
فیش سراه آنتن موبایل

فیش سراه آنتن موبایل

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
آنتن داخلی تقویت آنتن موبایل

آنتن داخلی تقویت آنتن موبایل

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

3800 افغانی
تعدادقیمت
1 3800
+
-
موجود
هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود