فروشگاه    متفرقه


ترانس ۹ ولت

ترانس ۹ ولت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
ولت متر  CASMO AES-60

ولت متر CASMO AES-60

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

فیوز0/5آمپرشیشه یی خورد

5X20MM سایز

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
قاب LCD2*16

قاب LCD2*16

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جعبه محافظ4تایی

جعبه محافظ4تایی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
جعبه محافظ2تایی

جعبه محافظ2تایی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
پایه مطوسط

پایه مطوسط

6 افغانی
تعدادقیمت
1 6
+
-
پایه کوچک

پایه کوچک

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

ترانس ۱۲ ولت ۱ آمپر

۲۲۰ ولت ورودی ۱۲ ولت خروجی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
ولت متر AT-72 صنعتی

ولت متر AT-72 صنعتی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
هیت سینگ شاخه 1 متره TO78XX 1/8*2/3

هیت سینگ شاخه 1 متره TO78XX 1/8*2/3

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

110 افغانی
تعدادقیمت
1 110
+
-
هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
فن 220 ولت 0/14A 12x12

فن 220 ولت 0/14A 12x12

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
فن 24 ولت 0/35A 12x12

فن 24 ولت 0/35A 12x12

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
فن 24 ولت 0/30A 9.5x9.5

فن 24 ولت 0/30A 9.5x9.5

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
فن 12 ولت 0/12A 5x5

فن 12 ولت 0/12A 5x5

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-