فروشگاه    TRIAC AND THYRISTOR


BT136-600E معمولی

BT136-600E معمولی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BTA12-700CW

BTA12-700CW

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
MAC97 A6

MAC97 A6

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
BT169D

BT169D

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
معمولی  BTA16 - 600B

معمولی BTA16 - 600B

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BT152 - 500R

BT152 - 500R

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BT151 - 500R

BT151 - 500R

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BT137 - 600E

BT137 - 600E

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
BT169

BT169

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
BTW69

BTW69

لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
BTA140

BTA140

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BTA41

BTA41

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
BT139

BT139

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
اورجینال  BT136 - 600D

اورجینال BT136 - 600D

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BTA26

BTA26

115 افغانی
تعدادقیمت
1 115
+
-
اوجینال  BTA16 - 600 B SZ

اوجینال BTA16 - 600 B SZ

اصلی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
BTA08

BTA08

لیلامی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-