فروشگاه    مقاومت 5W


مقاومت 0/47 اهم  5w

مقاومت 0/47 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 0/22 اهم 5w

مقاومت 0/22 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 0/1 اهم 5w

مقاومت 0/1 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 10K اهم 5W

مقاومت 10K اهم 5W

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 220 اهم 5w

مقاومت 220 اهم 5w

5 درصد گچی

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
100 8
+
-
مقاومت 100 اهم 5w

مقاومت 100 اهم 5w

لیلامی

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 68 اهم 5w

مقاومت 68 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 56 اهم 5w

مقاومت 56 اهم 5w

20 افغانی 50
تخفیف
تعدادقیمت
1 20
+
-
مقاومت 27 اهم 5w

مقاومت 27 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 4/7 اهم 5w

مقاومت 4/7 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
مقاومت 2/2 اهم 5w

مقاومت 2/2 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
50 8.5
+
-
مقاومت 1 اهم 5 w

مقاومت 1 اهم 5 w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
0.1 اهم 5W

0.1 اهم 5W

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-