فروشگاه    مقاومت 5W


47OHM 5W مقاومت

47OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
47KOHM 5W مقاومت

47KOHM 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
4/7KOHM 5W مقاومت

4/7KOHM 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
0/47OHM 5W مقاومت

0/47OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
0/22OHM 5W مقاومت

0/22OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
0/1OHM 5W مقاومت

0/1OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
10KOHM 5W مقاومت

10KOHM 5W مقاومت

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
220OHM 5W مقاومت

220OHM 5W مقاومت

5 درصد گچی

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
100 8
+
-
موجود
100OHM 5W مقاومت

100OHM 5W مقاومت

لیلامی

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
68OHM 5W مقاومت

68OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
56OHM 5W مقاومت

56OHM 5W مقاومت

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
27OHM 5W مقاومت

27OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
4/7OHM 5W مقاومت

4/7OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
2/2OHM 5W مقاومت

2/2OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
+
-
موجود
1OHM 5W مقاومت

1OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود