فروشگاه    مقاومت 3W


0/47OHM 3W مقاومت

0/47OHM 3W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
100KOHM 3W مقاومت

100KOHM 3W مقاومت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4
50 3.5
100 3
+
-
موجود
470OHM 3W مقاومت

470OHM 3W مقاومت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
50 4
100 3.5
+
-
موجود