فروشگاه    مقاومت 2W


27K اهم 1/4W مقاومت

27K اهم 1/4W مقاومت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 15K اهم 2W

مقاومت 15K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
+
-
مقاومت 1/5 اهم 2w

مقاومت 1/5 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
مقاومت 100K اهم 2W

مقاومت 100K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 22K اهم 2W

مقاومت 22K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
مقاومت 5/6K اهم 2W

مقاومت 5/6K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 3/3K اهم 2W

مقاومت 3/3K اهم 2W

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 1/5K اهم 2W

مقاومت 1/5K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 1/2K اهم 2W

مقاومت 1/2K اهم 2W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 560 اهم 2w

مقاومت 560 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
مقاومت 470 اهم 2w

مقاومت 470 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 220 اهم 2w

مقاومت 220 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 120 اهم 2w

مقاومت 120 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 100 اهم 2w

مقاومت 100 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 82 اهم 2w

مقاومت 82 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
مقاومت 22 اهم 2w

مقاومت 22 اهم 2w

5 درصد

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 10 اهم 2w

مقاومت 10 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 4/7 اهم 2w

مقاومت 4/7 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 2/2 اهم 2w

مقاومت 2/2 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 51 اهم 2w

مقاومت 51 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-