فروشگاه    مقاومت 1W


مقاومت 0/47 اهم  1w

مقاومت 0/47 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
مقاومت 470 اهم 1w

مقاومت 470 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.5
20 2
+
-
مقاومت 190K اهم 1W

مقاومت 190K اهم 1W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1.8
200 1.6
300 1.4
+
-
مقاومت 150K اهم 1W

مقاومت 150K اهم 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
50 2.5
100 2
+
-
مقاومت 100K اهم 1W

مقاومت 100K اهم 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2
+
-
مقاومت 51K اهم 1W

مقاومت 51K اهم 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2
+
-
مقاومت 47K اهم 1W

مقاومت 47K اهم 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
مقاومت 4/7K اهم 1W

مقاومت 4/7K اهم 1W

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 3
+
-
مقاومت 3/3K اهم 1W

مقاومت 3/3K اهم 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2
+
-
مقاومت 2/2K اهم 1W

مقاومت 2/2K اهم 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2
+
-
مقاومت 1/5K اهم 1W

مقاومت 1/5K اهم 1W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2
+
-
مقاومت 680 اهم 1W

مقاومت 680 اهم 1W

5درصد

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.8
100 2.5
200 2
+
-
مقاومت 620 اهم 1w

مقاومت 620 اهم 1w

5 درصد

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
50 2.8
100 2.5
200 2
+
-
مقاومت 220 اهم 1w

مقاومت 220 اهم 1w

5 درصد

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2
+
-
مقاومت 120 اهم 1w

مقاومت 120 اهم 1w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
10 1.7
50 1.5
100 1.3
+
-
مقاومت 100 اهم 1w

مقاومت 100 اهم 1w

5 درصد

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2
+
-
مقاومت 39 اهم 1w

مقاومت 39 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.8
20 2.5
50 2
+
-
مقاومت 10 اهم 1w

مقاومت 10 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.7
50 2.5
100 2.2
+
-
مقاومت 4/7 اهم 1w

مقاومت 4/7 اهم 1w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
مقاومت 2/2 اهم 1w

مقاومت 2/2 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.5
+
-