فروشگاه    مقاومت 1/2W


47OHM 1/2W مقاومت

47OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
470OHM 1/2W مقاومت

470OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
3/9KOHM 1/2W مقاومت

3/9KOHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.8
100 1.5
+
-
موجود
1OHM 1/2W مقاومت

1OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
0/22OHM 1/2W مقاومت

0/22OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
1KOHM 1/2W مقاومت

1KOHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
220OHM 1/2W مقاومت

220OHM 1/2W مقاومت

5 درصد

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.8
50 1.5
+
-
موجود
39OHM 1/2W مقاومت

39OHM 1/2W مقاومت

5 درصد

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.7
100 1.4
200 1
+
-
موجود
10OHM 1/2W مقاومت

10OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-
موجود
4/7OHM 1/2W مقاومت

4/7OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-
موجود
2/2OHM 1/2W مقاومت

2/2OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-
موجود