فروشگاه    مقاومت 1/2W


مقاومت 3/9K اهم 1/2W

مقاومت 3/9K اهم 1/2W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.8
100 1.5
+
-
مقاومت 1 اهم 1/2w

مقاومت 1 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 0/22 اهم 1/2w

مقاومت 0/22 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 1K اهم 1/2W

مقاومت 1K اهم 1/2W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 220 اهم 1/2w

مقاومت 220 اهم 1/2w

5 درصد

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.8
50 1.5
+
-
مقاومت 39 اهم 1/2w

مقاومت 39 اهم 1/2w

5 درصد

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.7
100 1.4
200 1
+
-
مقاومت 10 اهم 1/2w

مقاومت 10 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-
مقاومت 4/7 اهم 1/2w

مقاومت 4/7 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-
مقاومت 2/2 اهم 1/2w

مقاومت 2/2 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
20 1.5
+
-