فروشگاه    مقاومت 1%


51 اهم 1/4W %1 مقاومت

51 اهم 1/4W %1 مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 453K اهم 1/4W 1%

مقاومت 453K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 330K اهم 1/4W 1%

مقاومت 330K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 175K اهم 1/4W 1%

مقاومت 175K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 75k اهم 1/4w 1%

مقاومت 75k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 8/06k اهم 1/4w 1%

مقاومت 8/06k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 4/53k اهم 1/4w 1%

مقاومت 4/53k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 220K اهم 1/4W 1%

مقاومت 220K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 160K اهم 1/4W 1%

مقاومت 160K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 120K اهم 1/4W 1%

مقاومت 120K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 100K اهم 1/4W

مقاومت 100K اهم 1/4W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 36K اهم 1/4W 1%

مقاومت 36K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 30K اهم 1/4W 1%

مقاومت 30K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 20K اهم 1/4W 1%

مقاومت 20K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 9/1K اهم 1/4W 1%

مقاومت 9/1K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 7/15K اهم 1/4W 1%

مقاومت 7/15K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 5/6K اهم 1/4W 1%

مقاومت 5/6K اهم 1/4W 1%

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
20 2
+
-
مقاومت 5/1K اهم 1/4W 1%

مقاومت 5/1K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 3/3K اهم 1/4W 1%

مقاومت 3/3K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-
مقاومت 3K اهم 1/4W  1%

مقاومت 3K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1
+
-