فروشگاه    مقاومت 1/4W


8/2 اهم 1/4W مقاومت

8/2 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
5/1K اهم 1/4W مقاومت

5/1K اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
6/8 اهم 1/4W مقاومت

6/8 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
5/6 اهم 1/4W مقاومت

5/6 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
100K اهم 1/4W مقاومت

100K اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
مقاومت 1/8M اهم 1/4W

مقاومت 1/8M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 3/9K اهم 1/4W

مقاومت 3/9K اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 330 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 330 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 270 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 270 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 220 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 220 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 0/22 اهم 1/4w

مقاومت 0/22 اهم 1/4w

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 3K اهم 1/4W

مقاومت 3K اهم 1/4W

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 10M اهم 1/4W

مقاومت 10M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 5/6M اهم 1/4W

مقاومت 5/6M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 4/7M اهم 1/4W

مقاومت 4/7M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 3/3M اهم 1/4W

مقاومت 3/3M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 2/7M اهم 1/4W

مقاومت 2/7M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 2/2M اهم 1/4W

مقاومت 2/2M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 1/5M اهم 1/4W

مقاومت 1/5M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 1/2M اهم 1/4W

مقاومت 1/2M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-