فروشگاه    مقاومت 1/4W


5/1OHM 1/4W مقاومت

5/1OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
250 0.40
+
-
موجود
5KOHM 1/4W مقاومت

5KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
موجود
0/47OHM 1/4W مقاومت

0/47OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.6
250 0.4
+
-
موجود
8/2OHM 1/4W مقاومت

8/2OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
5/1KOHM 1/4W مقاومت

5/1KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
6/8OHM 1/4W  مقاومت

6/8OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
5/6OHM 1/4W مقاومت

5/6OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
100KOHM 1/4W مقاومت

100KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
1/8MOHM 1/4W مقاومت

1/8MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
3/9KOHM 1/4W مقاومت

3/9KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
330OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

330OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
موجود
270OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

270OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
موجود
220OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

220OHM 1/4W مقاومت پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
موجود
0/22OHM 1/4W مقاومت

0/22OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
3KOHM 1/4W مقاومت

3KOHM 1/4W مقاومت

5 درصد

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
در انتظار خرید
10MOHM 1/4W مقاومت

10MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
5/6MOHM 1/4W مقاومت

5/6MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
4/7MOHM 1/4W مقاومت

4/7MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
3/3MOHM 1/4W مقاومت

3/3MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
2/7MOHM 1/4W مقاومت

2/7MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
2/2MOHM 1/4W مقاومت

2/2MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
1/5MOHM 1/4W مقاومت

1/5MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
1/2MOHM 1/4W مقاومت

1/2MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
1MOHM 1/4W مقاومت

1MOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود
820KOHM 1/4W مقاومت

820KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود