فروشگاه    مقاومت متغیر


POT 22K OHM

POT 22K OHM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 1K OHM پلاستیکی

POT 1K OHM پلاستیکی

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 3K OHM

POT 3K OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 500 OHM

POT 500 OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 1M OHM

POT 1M OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 300 OHM

POT 300 OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
NTC 5K OHM 5MM

NTC 5K OHM 5MM

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
POT 5K OHM فلزی

POT 5K OHM فلزی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
POT 10K OHM زرد

POT 10K OHM زرد

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
500K ولوم

500K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
100K ولوم

100K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
50K ولوم

50K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
20K ولوم

20K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
10K ولوم

10K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
5K ولوم

5K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
1K ولوم

1K ولوم

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
POT 500K OHM

POT 500K OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 200K OHM

POT 200K OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 100K OHM مولتی ترن

POT 100K OHM مولتی ترن

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
POT 100K OHM

POT 100K OHM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 50K OHM  مولتی ترن

POT 50K OHM مولتی ترن

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
POT 50K OHM

POT 50K OHM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 20K OHM مولتی ترن

POT 20K OHM مولتی ترن

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
POT 20K OHM

POT 20K OHM

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 10K OHM مولتی ترن

POT 10K OHM مولتی ترن

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود