فروشگاه    PNP


MPSA92

MPSA92

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
در انتظار خرید
2N4403 DIP

2N4403 DIP

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
TIP42C

TIP42C

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
50 13
+
-
موجود
S8550

S8550

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BD140

BD140

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
BC558

BC558

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC557

BC557

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC556

BC556

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC327

BC327

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
B772 DIP

B772 DIP

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
100 8
200 7.5
300 7
+
-
موجود
B686

B686

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
A733

A733

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
A1015

A1015

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
2N3906

2N3906

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
MJE2955

MJE2955

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود