فروشگاه    NPN


MJE3055

MJE3055

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
MJE13009 TO220

MJE13009 TO220

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
100 18
200 17
300 15
+
-
موجود
MJE13007

MJE13007

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
100 18
200 17
300 15
+
-
موجود
C4237

C4237

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
موجود
TIP122

TIP122

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
TIP41C

TIP41C

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
TIP35CW

TIP35CW

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
KSP44

KSP44

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
S8050

S8050

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
MJE13003

MJE13003

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
100 9
200 8.5
300 8
+
-
موجود
MJE13001

MJE13001

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
100 6
200 5.5
300 5
+
-
موجود
D400

D400

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
در انتظار خرید
D313

D313

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9.5
+
-
موجود
C5200

C5200

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
لیلامی  C5027

لیلامی C5027

18 افغانی
تعدادقیمت
1 18
+
-
موجود
C1815

C1815

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
C945

C945

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BD139

BD139

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
100 8
+
-
موجود
BC639

BC639

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC548

BC548

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC547

BC547

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC546

BC546

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BC337

BC337

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
2SD1314

2SD1314

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
2N5551

2N5551

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود