فروشگاه    NPN


MJE13009

MJE13009

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
MJE13007

MJE13007

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
C4237

C4237

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
TIP122

TIP122

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
TIP41C

TIP41C

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
TIP35CW

TIP35CW

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
KSP44

KSP44

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
S8050

S8050

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 3
+
-
MJE13003

MJE13003

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 8
+
-
MJE13001

MJE13001

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
50 4
+
-
لیلامی  D400

لیلامی D400

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
D313

D313

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
100 8
+
-
C5200

C5200

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
لیلامی  C5027

لیلامی C5027

18 افغانی
تعدادقیمت
1 18
+
-
C1815

C1815

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
C945

C945

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
20 4
50 3.5
100 3
+
-
BD139

BD139

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
BC639

BC639

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
BC548

BC548

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 3
+
-
BC547

BC547

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
20 4.5
50 4
100 3
+
-