فروشگاه    ترانزیستور


MJE13009 TO247

MJE13009 TO247

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
B772 SMD

B772 SMD

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
D882 SMD

D882 SMD

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
2N5401

2N5401

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
MJE13009 TO220

MJE13009 TO220

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
MJE13007

MJE13007

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
C4237

C4237

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
TIP122

TIP122

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
TIP41C

TIP41C

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
TIP42C

TIP42C

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
10 19
20 18
50 17
+
-
TIP35CW

TIP35CW

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
KSP44

KSP44

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
S8550

S8550

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 3
+
-
S8050

S8050

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 3
+
-
MJE13003

MJE13003

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 8
+
-
MJE13001

MJE13001

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
50 4
+
-
لیلامی  D400

لیلامی D400

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
D313

D313

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
100 8
+
-
C5200

C5200

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
لیلامی  C5027

لیلامی C5027

18 افغانی
تعدادقیمت
1 18
+
-