فروشگاه    ترانزیستور


MJE13009 TO247

MJE13009 TO247

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
B772 SMD

B772 SMD

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
D882 SMD

D882 SMD

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
2N5401

2N5401

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
MJE3055

MJE3055

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
MJE13009 TO220

MJE13009 TO220

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
100 18
200 17
300 15
+
-
موجود
MJE13007

MJE13007

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
100 18
200 17
300 15
+
-
موجود
C4237

C4237

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
موجود
TIP122

TIP122

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
TIP41C

TIP41C

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
TIP42C

TIP42C

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
50 13
+
-
موجود
TIP35CW

TIP35CW

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
KSP44

KSP44

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
S8550

S8550

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
S8050

S8050

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
MJE13003

MJE13003

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
100 9
200 8.5
300 8
+
-
موجود
MJE13001

MJE13001

7 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 7
100 6
200 5.5
300 5
+
-
موجود
لیلامی  D400

لیلامی D400

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
D313

D313

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
50 9
+
-
موجود
C5200

C5200

130 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
لیلامی  C5027

لیلامی C5027

18 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 18
+
-
موجود
C1815

C1815

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
C945

C945

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
BD140

BD140

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
BD139

BD139

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
100 8
+
-
موجود