فروشگاه    MOS-FET


IRFP250

IRFP250

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
IRFP260

IRFP260

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRFP9240

IRFP9240

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
IRF3808

IRF3808

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
در انتظار خرید
K100E10 MOSFET لیلامی

K100E10 MOSFET لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IRFB4310 MOSFET لیلامی

IRFB4310 MOSFET لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IRF840

IRF840

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
IRF740

IRF740

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
IRF9540  MOSFET

IRF9540 MOSFET

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
لیلامی  75NF75  MOSFET

لیلامی 75NF75 MOSFET

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
IRF3710  MOSFET

IRF3710 MOSFET

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
FS10SM-9

FS10SM-9

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
3N80

3N80

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
2N60

2N60

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
9N60

9N60

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
W8NC80Z

W8NC80Z

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
09N90G

09N90G

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
11N90

11N90

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
12N60

12N60

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
40NF03

40NF03

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
50N06

50N06

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
K3878  MOSFET

K3878 MOSFET

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
2SK388

2SK388

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
20N03  MOSFET SMD

20N03 MOSFET SMD

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
47N60  MOSFET

47N60 MOSFET

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود