فروشگاه    IGBT


FGY120T65SPD

FGY120T65SPD

120A 650V 882W

200 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
2MBI300VB-060-50

2MBI300VB-060-50

300A 600V

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
موجود
IRG41BC30S

IRG41BC30S

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
FGH60N60

FGH60N60

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
2MBI200N-060 200A 600V 9N012 IGBT

2MBI200N-060 200A 600V 9N012 IGBT

2500 افغانی
تعدادقیمت
1 2500
+
-
در انتظار خرید
LVH400G603Z 600V400A IGBT

LVH400G603Z 600V400A IGBT

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
2MBI200VA

2MBI200VA

2500 افغانی
تعدادقیمت
1 2500
+
-
موجود
GW80H65DFB لیلامی

GW80H65DFB لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
GW60H65DFB لیلامی

GW60H65DFB لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRGP4066D لیلامی

IRGP4066D لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRGP4063D لیلامی

IRGP4063D لیلامی

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
11N120 IGBT

11N120 IGBT

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
80N60 IGBT

80N60 IGBT

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
40N60 IGBT

40N60 IGBT

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
15N60

15N60

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
لیلامی K75T60 IGBT

لیلامی K75T60 IGBT

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
نو K75H603 IGBT

نو K75H603 IGBT

480 افغانی
تعدادقیمت
1 480
+
-
موجود
K40T120 IGBT

K40T120 IGBT

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
RJH60F7

RJH60F7

340 افغانی
تعدادقیمت
1 340
+
-
موجود
G4PH50UD

G4PH50UD

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود