فروشگاه    ترانزیستور


GW80H65DFB لیلامی

GW80H65DFB لیلامی

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
GW60H65DFB لیلامی

GW60H65DFB لیلامی

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
IRGP4066D لیلامی

IRGP4066D لیلامی

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
GP4063D لیلامی

GP4063D لیلامی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
K100E10 لیلامی

K100E10 لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
IRFB4310 لیلامی

IRFB4310 لیلامی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
IRF840

IRF840

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
IRF740

IRF740

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BT169D

BT169D

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
IRF9540 MOSFET

IRF9540 MOSFET

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
لیلامی 75NF75 MOSFET

لیلامی 75NF75 MOSFET

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
11N120 IGBT

11N120 IGBT

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
20N60

20N60

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
معمولی BTA16 - 600B

معمولی BTA16 - 600B

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
BT152 - 500R

BT152 - 500R

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BT151 - 500R

BT151 - 500R

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BT137 - 600E

BT137 - 600E

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
BT169

BT169

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
IRF3710 MOSFET

IRF3710 MOSFET

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
NF75N75

NF75N75

لیلامی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
50 17
+
-