فروشگاه    ترانزیستور


MAC97A8

MAC97A8

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
MJE13009 TO247

MJE13009 TO247

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
IRFP250

IRFP250

130 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
IRFP260

IRFP260

200 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRFP9240

IRFP9240

250 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
B772 SMD

B772 SMD

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
D882 SMD

D882 SMD

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
IRF3808

IRF3808

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
در انتظار خرید
BT136-600E معمولی

BT136-600E معمولی

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
BTA12-700CW

BTA12-700CW

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
MAC97 A6

MAC97 A6

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
2N5401

2N5401

5 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 5
100 4
200 3.5
300 3
+
-
موجود
GW80H65DFB  لیلامی

GW80H65DFB لیلامی

200 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
GW60H65DFB  لیلامی

GW60H65DFB لیلامی

200 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRGP4066D  لیلامی

IRGP4066D لیلامی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
IRGP4063D  لیلامی

IRGP4063D لیلامی

170 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
K100E10 MOSFET لیلامی

K100E10 MOSFET لیلامی

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IRFB4310 MOSFET لیلامی

IRFB4310 MOSFET لیلامی

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IRF840

IRF840

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
IRF740

IRF740

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
BT169D

BT169D

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
MJE3055

MJE3055

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
IRF9540  MOSFET

IRF9540 MOSFET

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
لیلامی  75NF75  MOSFET

لیلامی 75NF75 MOSFET

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
11N120  IGBT

11N120 IGBT

500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود