فروشگاه    OPAMP - IC


UA741CN

UA741CN

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
HA17324

HA17324

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
LM324 ORG UTC

LM324 ORG UTC

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LM386 DIP

LM386 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
4558D  DIP

4558D DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
TL072 DIP اصلی

TL072 DIP اصلی

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
TL072 DIP معمولی

TL072 DIP معمولی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
HA17393   DIP

HA17393 DIP

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM393  DIP

LM393 DIP

ولتاژ کاری از۵تا ۱۵ ولت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
10 13
+
-
موجود
LM741  DIP

LM741 DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
LM358  DIP

LM358 DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
20 13
+
-
موجود
LM339 - HA17339

LM339 - HA17339

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
LM324  SMD

LM324 SMD

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود