فروشگاه    OPAMP - IC


HA17324

HA17324

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
LM324 UTC

LM324 UTC

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
LM324 ORG

LM324 ORG

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
LM386

LM386

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
4558D  DIP

4558D DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
اصلی  TL072  DIP

اصلی TL072 DIP

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
معمولی  TL072  DIP

معمولی TL072 DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
HA17393   DIP

HA17393 DIP

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
LM393  DIP

LM393 DIP

ولتاژ کاری از۵تا ۱۵ ولت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
10 13
+
-
LM741  DIP

LM741 DIP

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
LM358  DIP

LM358 DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
20 13
+
-
LM339 - HA17339

LM339 - HA17339

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
LM324  SMD

LM324 SMD

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-