فروشگاه    IC سری 74HC&LS


74HC595 DIP

74HC595 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74HC574 DIP

74HC574 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
74HC573 DIP

74HC573 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
74HC238 DIP

74HC238 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
74LS191 DIP

74LS191 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74LS175 DIP

74LS175 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74HC164 DIP

74HC164 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
74HC154 پهن

74HC154 پهن

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
74HC154 باریک

74HC154 باریک

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
74LS153 DIP

74LS153 DIP

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
74LS107 DIP

74LS107 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74LS90 DIP

74LS90 DIP

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
موجود
74LS86 DIP

74LS86 DIP

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
74LS85 DIP

74LS85 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
74LS47 DIP

74LS47 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74LS83  DIP

74LS83 DIP

آی سی TTL comos

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
5 78
+
-
موجود
74LS76  DIP

74LS76 DIP

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
74LS73  DIP

74LS73 DIP

85 افغانی
تعدادقیمت
1 85
+
-
موجود
74LS74   DIP

74LS74 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74LS32  DIP

74LS32 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
74HC08  DIP

74HC08 DIP

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
74HC04N  DIP

74HC04N DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74LS00N  DIP

74LS00N DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74HC245 SMD

74HC245 SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
74HC132  DIP

74HC132 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود