فروشگاه    PWM - IC


TC4427AE SMD

TC4427AE SMD

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IR2103S-SMD

IR2103S-SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
CA3140

CA3140

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
CA3130

CA3130

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
UC3845 SMD

UC3845 SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
EG8010 SMD

EG8010 SMD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
UC3843 - SMD

UC3843 - SMD

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
UC3842  DIP

UC3842 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
UC3843  DIP

UC3843 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
UC3845   DIP

UC3845 DIP

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
KA7500  DIP

KA7500 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
TL494  DIP

TL494 DIP

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
KA3525 DIP اصلی

KA3525 DIP اصلی

اورجینال اصلی

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
SG3525 DIP معمولی

SG3525 DIP معمولی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
SG3524  DIP

SG3524 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
DS1307  DIP

DS1307 DIP

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
IR2110  DIP

IR2110 DIP

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
IR2110  SMD

IR2110 SMD

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود