فروشگاه    PWM - IC


CA3130

CA3130

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
UC3845 SMD

UC3845 SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
EG8010 SMD

EG8010 SMD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
UC3843 - SMD

UC3843 - SMD

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
UC3842 DIP

UC3842 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
UC3843 DIP

UC3843 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
UC3845  DIP

UC3845 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
KA7500 DIP

KA7500 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
TL494 DIP

TL494 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
اصلی SG3525 DIP

اصلی SG3525 DIP

اورجینال اصلی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
معمولی SG3525 DIP

معمولی SG3525 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
SG3524 DIP

SG3524 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
DS1307 DIP

DS1307 DIP

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
IR2110 DIP

IR2110 DIP

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
IR2110 SMD

IR2110 SMD

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-