فروشگاه    IC پروگرامیبل


ATMEGA8A DIP معمولی

ATMEGA8A DIP معمولی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
ATMEGA328 DIP

ATMEGA328 DIP

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
PIC16F876

PIC16F876

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
DSPIC30F2010  DIP

DSPIC30F2010 DIP

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
در انتظار خرید
ATMEGA8A DIP اصلی تایوان

ATMEGA8A DIP اصلی تایوان

270 افغانی
تعدادقیمت
1 270
20 250
+
-
موجود
TINY13A  DIP

TINY13A DIP

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
ATTINY2313A  DIP

ATTINY2313A DIP

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
ATMEGA8  SMD

ATMEGA8 SMD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
ATMEGA16A  DIP

ATMEGA16A DIP

330 افغانی
تعدادقیمت
1 330
+
-
موجود
ATMEGA32A  DIP

ATMEGA32A DIP

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
موجود
PIC16F676  DIP

PIC16F676 DIP

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
PIC16F877 DIP

PIC16F877 DIP

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
PIC16F72   DIP

PIC16F72 DIP

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
موجود
PIC 16F876  DIP

PIC 16F876 DIP

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
AT89S51

AT89S51

پروگرامیبل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
2 95
+
-
موجود