فروشگاه    خازن


0/47MF50V

0/47MF50V

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
560MF160V

560MF160V

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
خازن الکترولتی  680MF450V

خازن الکترولتی 680MF450V

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
4700MF160V

4700MF160V

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
خازن  3/3MF275V MKT

خازن 3/3MF275V MKT

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
خازن پوليستر   1MF105J630V

خازن پوليستر 1MF105J630V

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
خازن پوليستر  1MF105J400V

خازن پوليستر 1MF105J400V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
خازن  1MF275V MKT

خازن 1MF275V MKT

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
680NF684J630V

680NF684J630V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
خازن پوليستر   470NF474J630V

خازن پوليستر 470NF474J630V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
خازن  پولیستر  100NF104J630V

خازن پولیستر 100NF104J630V

8 افغانی
تعدادقیمت
1 8
50 7.5
100 7
+
-
خازن پوليستر   22NF223J400V

خازن پوليستر 22NF223J400V

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
30 4
50 3.5
+
-
560MF200V

560MF200V

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
6800MF63V

6800MF63V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
6800MF25V

6800MF25V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
10000MF25V

10000MF25V

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
5600MF16V

5600MF16V

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4700MF10V

4700MF10V

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
4700MF80V

4700MF80V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
4700MF68V

4700MF68V

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-