فروشگاه    دیود


FR207 دیود

FR207 دیود

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
DZ7/5V 1.2W

DZ7/5V 1.2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ11V 1.2W

DZ11V 1.2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

GBJ 2510 پل دیود 25 آمپر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
KBP3510 پل دیود 35 آمپر

KBP3510 پل دیود 35 آمپر

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
KBP5010 پل دیود 50 آمپر

KBP5010 پل دیود 50 آمپر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
1N4148 SMD

1N4148 SMD

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
DZ18V1.2W SMD

DZ18V1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ7.5V  1.2W  SMD

DZ7.5V 1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ5.6V  1.2W  SMD

DZ5.6V 1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر  DZ10V - 1/2W

دیود زنر DZ10V - 1/2W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
2W10M پلدیود

2W10M پلدیود

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
MB6S SMD پل دیود

MB6S SMD پل دیود

600 ولت 1 آمپر SMD

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
1N5399

1N5399

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
60CPQ150 دیود شاتکی

60CPQ150 دیود شاتکی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
LED3M زرد

LED3M زرد

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
1000 1
+
-
دیود شاتکی 6CPQ150

دیود شاتکی 6CPQ150

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
LED آبی اول

LED آبی اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
LED سفید اول

LED سفید اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-
LED سرخ اول

LED سرخ اول

2.5 افغانی
تعدادقیمت
1 2.5
1000 2
+
-