فروشگاه    سوکت


سوکیت Zife

سوکیت Zife

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
سوکیت 40 پین (IC)

سوکیت 40 پین (IC)

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
سوکیت 28 پین (IC)

سوکیت 28 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
50 9
100 8
200 7
+
-
سوکیت 24 پین پهن (IC)

سوکیت 24 پین پهن (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سوکیت 20 پین  (IC)

سوکیت 20 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سوکیت 18 پین (IC)

سوکیت 18 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سوکیت 16 پین (IC)

سوکیت 16 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سوکیت 14 پین (IC)

سوکیت 14 پین (IC)

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سوکیت 8 پین (IC)

سوکیت 8 پین (IC)

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
سوکیت 6 پین (IC)

سوکیت 6 پین (IC)

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پین هوزینگ

پین هوزینگ

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
هوزینگ  1X40

هوزینگ 1X40

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
ELIX02 مادگی

ELIX02 مادگی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
ELIX02 نری

ELIX02 نری

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
EXLIX2  مادگی

EXLIX2 مادگی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
EXLIX2  نری

EXLIX2 نری

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
پین EL  نری

پین EL نری

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
پین EL  ماده

پین EL ماده

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
پین بین راهی سیاه

پین بین راهی سیاه

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
2پین سیاه بین راهی مادگی

2پین سیاه بین راهی مادگی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-