فروشگاه    مقاومت


47K اهم 5W مقاومت

47K اهم 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
4/7K اهم 5W مقاومت

4/7K اهم 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
14D471K واریستور

14D471K واریستور

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
20D431  وارستور

20D431 وارستور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
0/47 اهم 3W مقاومت

0/47 اهم 3W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
8/2 اهم 1/4W مقاومت

8/2 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
50k smd مقاومت

50k smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
5/1k smd مقاومت

5/1k smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
47k smd مقاومت

47k smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
27K اهم 1/4W مقاومت

27K اهم 1/4W مقاومت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
10 4.5
20 4
50 3.5
+
-
5/1K اهم 1/4W مقاومت

5/1K اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
6/8 اهم 1/4W مقاومت

6/8 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
5/6 اهم 1/4W مقاومت

5/6 اهم 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
51 اهم 1/4W %1 مقاومت

51 اهم 1/4W %1 مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 47K اهم 5W

مقاومت 47K اهم 5W

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
مقاومت 15 اهم 10w

مقاومت 15 اهم 10w

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
18 اهم 1/8W مقاومت

18 اهم 1/8W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.8
200 0.6
250 0.4
+
-
5K اهم پتانسیومتر فلزی

5K اهم پتانسیومتر فلزی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
200 اهم SMD 1206

200 اهم SMD 1206

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
22 اهم SMD 1206

22 اهم SMD 1206

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
100 1.5
200 1
+
-