فروشگاه    مقاومت


پتانسیومتر 10K اهم زرد

پتانسیومتر 10K اهم زرد

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
پتانسیومتر 2K اهم

پتانسیومتر 2K اهم

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
مقاومت 1/8M اهم 1/4W

مقاومت 1/8M اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 453K اهم 1/4W 1%

مقاومت 453K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 330K اهم 1/4W 1%

مقاومت 330K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 330K اهم 1/8W

مقاومت 330K اهم 1/8W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 175K اهم 1/4W 1%

مقاومت 175K اهم 1/4W 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 75k اهم 1/4w 1%

مقاومت 75k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 8/06k اهم 1/4w 1%

مقاومت 8/06k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 4/53k اهم 1/4w 1%

مقاومت 4/53k اهم 1/4w 1%

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 3/9K اهم 1/2W

مقاومت 3/9K اهم 1/2W

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 3/9K اهم 1/4W

مقاومت 3/9K اهم 1/4W

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
مقاومت 470 اهم 1w

مقاومت 470 اهم 1w

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
10 2.5
+
-
مقاومت 330 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 330 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 270 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 270 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 220 اهم 1/4w پاکستانی

مقاومت 220 اهم 1/4w پاکستانی

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.5
300 0.34
+
-
مقاومت 1 اهم 1/2w

مقاومت 1 اهم 1/2w

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
مقاومت 2/2 اهم 10w

مقاومت 2/2 اهم 10w

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
مقاومت 1/5 اهم 2w

مقاومت 1/5 اهم 2w

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
مقاومت 0/47 اهم  5w

مقاومت 0/47 اهم 5w

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-