فروشگاه    مقاومت


620OHM 1/4W 1% مقاومت

620OHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
5KOHM 1/4W مقاومت

5KOHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
+
-
موجود
47OHM 1W مقاومت

47OHM 1W مقاومت

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
47OHM 1/2W مقاومت

47OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
470OHM 1/2W مقاومت

470OHM 1/2W مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
0/47OHM 1/4W مقاومت

0/47OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
200 0.6
250 0.4
+
-
موجود
47OHM 2W مقاومت

47OHM 2W مقاومت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
47OHM 5W مقاومت

47OHM 5W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
10KOHM 1/4W 1% مقاومت

10KOHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
POT 1K OHM پلاستیکی

POT 1K OHM پلاستیکی

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
POT 3K OHM

POT 3K OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 500 OHM

POT 500 OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 1M OHM

POT 1M OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
POT 300 OHM

POT 300 OHM

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
+
-
موجود
NTC 5K OHM 5MM

NTC 5K OHM 5MM

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
2/7KOHM 1/4W 1% مقاومت

2/7KOHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
10OHM 1/4W 1% مقاومت

10OHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.8
100 1.5
250 1
+
-
موجود
4/7KOHM 1/4W 1% مقاومت

4/7KOHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
470KOHM 1/4W 1% مقاومت

470KOHM 1/4W 1% مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.5
100 1
+
-
موجود
47KOHM 5W مقاومت

47KOHM 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
4/7KOHM 5W مقاومت

4/7KOHM 5W مقاومت

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
14D471K واریستور

14D471K واریستور

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
20D431  وارستور

20D431 وارستور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
0/47OHM 3W مقاومت

0/47OHM 3W مقاومت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
8/2OHM 1/4W مقاومت

8/2OHM 1/4W مقاومت

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.7
150 0.6
250 0.4
+
-
موجود