فروشگاه    آیسی (IC )


ULN2003 DIP

ULN2003 DIP

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM386 SMD

LM386 SMD

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
IR2103S-SMD

IR2103S-SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
UA741CN

UA741CN

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
ATMEGA8A DIP معمولی

ATMEGA8A DIP معمولی

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
ATMEGA328 DIP

ATMEGA328 DIP

720 افغانی
تعدادقیمت
1 720
+
-
موجود
CA3140

CA3140

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
HA17324

HA17324

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
VO3150A

VO3150A

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
LM2576T 5V

LM2576T 5V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
CA3130

CA3130

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
UC3845 SMD

UC3845 SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
LM324 ORG UTC

LM324 ORG UTC

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
EG8010 SMD

EG8010 SMD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
L7824

L7824

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
L7818

L7818

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM386 DIP

LM386 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
LM2596S - 5V 3A SMD

LM2596S - 5V 3A SMD

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
LM2596T- 5V 3A

LM2596T- 5V 3A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
L7912CV

L7912CV

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
TLP350

TLP350

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
74HC595 DIP

74HC595 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
74HC574 DIP

74HC574 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
74HC573 DIP

74HC573 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
74HC238 DIP

74HC238 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود