فروشگاه    آیسی (IC )


LM2596S-5V 3A SMD

LM2596S-5V 3A SMD

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
LM2596T-5V 3A

LM2596T-5V 3A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
L7912CV

L7912CV

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
TLP350

TLP350

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
74HC595 DIP

74HC595 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
74HC574 DIP

74HC574 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
74HC573 DIP

74HC573 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
74HC238 DIP

74HC238 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
74LS191 DIP

74LS191 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
74LS175 DIP

74LS175 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
74HC164 DIP

74HC164 DIP

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
پهن  74HC154 DIP

پهن 74HC154 DIP

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
باریک  74HC154 DIP

باریک 74HC154 DIP

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
74LS153 DIP

74LS153 DIP

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
74LS107 DIP

74LS107 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
74LS90 DIP

74LS90 DIP

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
74LS86 DIP

74LS86 DIP

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
74LS85 DIP

74LS85 DIP

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
74LS47 DIP

74LS47 DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
TDA2822 DIP

TDA2822 DIP

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-