فروشگاه    آیسی (IC )


TNY280PN COPY

TNY280PN COPY

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
TNY280PN ORG ITALYA

TNY280PN ORG ITALYA

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
3150A COPY

3150A COPY

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
3120A ORG

3120A ORG

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
79L05 DIP

79L05 DIP

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
LM3915N DIP

LM3915N DIP

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
LM3914 DIP

LM3914 DIP

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
AMS1117 - 5V SMD TO-223

AMS1117 - 5V SMD TO-223

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
ULN2003 SMD

ULN2003 SMD

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
در انتظار خرید
L78M05 SMD

L78M05 SMD

10 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
LF398N DIP

LF398N DIP

250 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
KA331 DIP

KA331 DIP

200 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
LM709 DIP

LM709 DIP

280 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
7660S DIP

7660S DIP

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
TL081 DIP

TL081 DIP

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM339 SMD

LM339 SMD

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
در انتظار خرید
LOAD CELL 180Kg

LOAD CELL 180Kg

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
در انتظار خرید
TC4427AE SMD

TC4427AE SMD

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
L293D DIP

L293D DIP

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
سلف 100UH 2A SMD 7*7

سلف 100UH 2A SMD 7*7

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
ULN2003 DIP

ULN2003 DIP

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
LM386 SMD

LM386 SMD

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
IR2103S-SMD

IR2103S-SMD

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
UA741CN

UA741CN

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
ATMEGA8A DIP معمولی

ATMEGA8A DIP معمولی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود