فروشگاه    INVERTER


INVERTER 2/2KW FRECON تکفاز

INVERTER 2/2KW FRECON تکفاز

12000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 12000
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 3/6KW 24V BATT 500V SOLAR

INVERTER HYBRID 3/6KW 24V BATT 500V SOLAR

3/6KW 24V BATT 90-500V SOLAR 220V AC

32000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 32000
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 3/2KW 24V BATT 450V SOLAR

INVERTER HYBRID 3/2KW 24V BATT 450V SOLAR

3/2KW 24V BATT 90-450V SOLAR 220V AC

24500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 24500
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 1/6KW 12V BATT 450V SOLAR

INVERTER HYBRID 1/6KW 12V BATT 450V SOLAR

1/6KW 12VDC BATT 90-450V SOLAR 220V AC

18500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 18500
+
-
موجود
INVERTER 4-5/5KW

INVERTER 4-5/5KW

INPUT 380V AC INPUT 800V DC OUT PUT 380V AC

9500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 9500
+
-
موجود
INVERTER 2/2KW تک فاز

INVERTER 2/2KW تک فاز

INPUT 220V AC INPUT 400V DC OUT PUT 220V AC

6500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 6500
+
-
موجود