فروشگاه    فبر وبردبورد


لاک رسانا FLD - ترمیم و بازسازی دکمه ها

لاک رسانا FLD - ترمیم و بازسازی دکمه ها

130 افغانی 150
تخفیف
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
بردبورد کوچک خط دار مدل ZY-60

بردبورد کوچک خط دار مدل ZY-60

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
PCB LQFP SMD 0.8mm to DIP32

PCB LQFP SMD 0.8mm to DIP32

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
بردبورد خیلی کوچک

بردبورد خیلی کوچک

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
بردبورد کوچک  PROJECT BORD

بردبورد کوچک PROJECT BORD

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
در انتظار خرید
پودراسید مدارچاپی

پودراسید مدارچاپی

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
بردبوردPROJECT BORD GL 12

بردبوردPROJECT BORD GL 12

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
فبرخام 100*120 سانت متر

فبرخام 100*120 سانت متر

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
فبرخام سانت

فبرخام سانت

0.5 افغانی
تعدادقیمت
1 0.5
+
-
موجود
فبر 4000 پین

فبر 4000 پین

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
فبر 1650 پین

فبر 1650 پین

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
فبر 1000 پین

فبر 1000 پین

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
فبر 567 پین

فبر 567 پین

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
فبر 250 پین

فبر 250 پین

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود