فروشگاه    فبر وبردبورد


PCB LQFP SMD 0.8mm to DIP32

PCB LQFP SMD 0.8mm to DIP32

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
برد برد خیلی کوچک

برد برد خیلی کوچک

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
پودراسید مدارچاپی

پودراسید مدارچاپی

130 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
فبرخام 100*120 سانت متر

فبرخام 100*120 سانت متر

3300 افغانی
تعدادقیمت
1 3300
+
-
موجود
فبرخام سانت

فبرخام سانت

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
فبر 4000 پین

فبر 4000 پین

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
فبر 1650 پین

فبر 1650 پین

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
فبر 1000 پین

فبر 1000 پین

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
فبر 567 پین

فبر 567 پین

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
فبر 250 پین

فبر 250 پین

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود