فروشگاه    اندازه گیری


مولتی متر یا میگر +UT33D

مولتی متر یا میگر +UT33D

1050 افغانی
تعدادقیمت
1 1050
+
-
مولتی متر +UT33C

مولتی متر +UT33C

1050 افغانی
تعدادقیمت
1 1050
+
-
مولتی متر DT33

مولتی متر DT33

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
مولتی متر DT830D

مولتی متر DT830D

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
مولتی متر یا میگر MT87

مولتی متر یا میگر MT87

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
مولتی متر یا میگر UT33B

مولتی متر یا میگر UT33B

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-