فروشگاه    مطه ودریل


فرز 0/8mm CNC

فرز 0/8mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/2mm CNC

مطه 1/2mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 4mm CNC

مطه 4mm CNC

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
مطه 3mm CNC

مطه 3mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 2mm CNC

مطه 2mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1mm CNC

مطه 1mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه تراش  CNC

مطه تراش CNC

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
فرز 2mm CNC

فرز 2mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
فرز 1/5mm CNC

فرز 1/5mm CNC

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
کاتر 3/17mm CNC

کاتر 3/17mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 2/5mm CNC

مطه 2/5mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 2/2mm CNC

مطه 2/2mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/8mm CNC

مطه 1/8mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/7mm CNC

مطه 1/7mm CNC

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/6mm CNC

مطه 1/6mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/5mm CNC

مطه 1/5mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/4mm CNC

مطه 1/4mm CNC

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/3mm CNC

مطه 1/3mm CNC

350 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مطه 1/1mm

مطه 1/1mm

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
مطه 1/3mm

مطه 1/3mm

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
مطه 2mm

مطه 2mm

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
مطه 2/5mm

مطه 2/5mm

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
مطه 4mm

مطه 4mm

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
مطه 5mm

مطه 5mm

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
مطه 6mm

مطه 6mm

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود