فروشگاه    ابزارآلات


سیم اهمتر یامیگر اصلی سرسوزنی

سیم اهمتر یامیگر اصلی سرسوزنی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
سیم اهمتر یامیگر اصلی

سیم اهمتر یامیگر اصلی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
باتری ریموت ومیگر Alkaliin اصلی

باتری ریموت ومیگر Alkaliin اصلی

1/5v سایز AAA نیم قلمی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
برد برد خیلی کوچک

برد برد خیلی کوچک

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
هویه یاکاوه 40W SDL-B802

هویه یاکاوه 40W SDL-B802

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
ترموفیت یا وارنیش پک 800 تایی

ترموفیت یا وارنیش پک 800 تایی

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
ترموفیت یا وارنیش 12MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 12MM BLACK

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 12MM RED

ترموفیت یا وارنیش 12MM RED

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 10MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 10MM BLACK

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 10MM RED

ترموفیت یا وارنیش 10MM RED

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 8MM RED

ترموفیت یا وارنیش 8MM RED

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 8MM RED

ترموفیت یا وارنیش 8MM RED

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
10 38
20 35
+
-
ترموفیت یا وارنیش 6MM RED

ترموفیت یا وارنیش 6MM RED

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
ترموفیت یا وارنیش 6MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 6MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
10 28
20 25
+
-
ترموفیت یا وارنیش 5MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 5MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
10 28
20 25
+
-
ترموفیت یا وارنیش 5MM RED

ترموفیت یا وارنیش 5MM RED

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
10 28
20 25
+
-
ترموفیت یا وارنیش 4MM RED

ترموفیت یا وارنیش 4MM RED

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
10 28
20 25
+
-
ترموفیت یا وارنیش 4MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 4MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
10 28
20 25
+
-
ترموفیت یا وارنیش 2MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 2MM BLACK

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
10 18
20 16
+
-
ترموفیت یا وارنیش 1MM RED

ترموفیت یا وارنیش 1MM RED

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
10 18
20 16
+
-