فروشگاه    ابزارآلات


باتری 9ولت GP اصلی

باتری 9ولت GP اصلی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
مولتی متر یا میگر +UT33D

مولتی متر یا میگر +UT33D

1050 افغانی
تعدادقیمت
1 1050
+
-
وارنیش 2/5MM BLACK

وارنیش 2/5MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
وارنیش 3MM BLACK

وارنیش 3MM BLACK

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
وارنیش 1MM BLACK

وارنیش 1MM BLACK

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
وارنیش 1/5MM BLACK

وارنیش 1/5MM BLACK

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
وارنیش 2MM RED

وارنیش 2MM RED

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
وارنیش 3MM RED

وارنیش 3MM RED

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
خمیر سیلکیکون 50 گرم HY410

خمیر سیلکیکون 50 گرم HY410

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
المنت هویه SOMO

المنت هویه SOMO

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
نوک هویه SOMO

نوک هویه SOMO

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
مطه 1/1mm

مطه 1/1mm

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
مطه 1/3mm

مطه 1/3mm

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
مطه 2mm

مطه 2mm

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
مطه 2/5mm

مطه 2/5mm

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
مطه 4mm

مطه 4mm

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
مطه 5mm

مطه 5mm

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
مطه 6mm

مطه 6mm

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
مطه 3mm

مطه 3mm

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
سیم لحیم 50 گرم FINE

سیم لحیم 50 گرم FINE

63% 0/7MM روغندار

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-