فروشگاه    جعبه یا صندوق


صندوق انورتوربزرگ طلق دار

صندوق انورتوربزرگ طلق دار

1500 افغانی
تعدادقیمت
1 1500
+
-
صندوق انورتورخورد طلق دار

صندوق انورتورخورد طلق دار

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
صندوق انورتورمطوسط طلق دار

صندوق انورتورمطوسط طلق دار

1100 افغانی
تعدادقیمت
1 1100
+
-
صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

1050 افغانی
تعدادقیمت
1 1050
+
-
صندوق انورتورخوردبدون طلق

صندوق انورتورخوردبدون طلق

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
صندوق ترانس 20-25-30 کیلووات صنعتی فی کیلو

صندوق ترانس 20-25-30 کیلووات صنعتی فی کیلو

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
صندوق ترانس 15کیلووات

صندوق ترانس 15کیلووات

750 افغانی
تعدادقیمت
1 750
+
-
صندوق ترانس 10کیلووات

صندوق ترانس 10کیلووات

680 افغانی
تعدادقیمت
1 680
+
-
صندوق ترانس 7کیلووات

صندوق ترانس 7کیلووات

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
صندوق ترانس 5کیلووات

صندوق ترانس 5کیلووات

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
صندوق ترانس 3کیلووات

صندوق ترانس 3کیلووات

330 افغانی
تعدادقیمت
1 330
+
-
صندوق UPS 5KW

صندوق UPS 5KW

1700 افغانی
تعدادقیمت
1 1700
+
-
صندوق UPS 3KW

صندوق UPS 3KW

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
صندوق UPS 2KW

صندوق UPS 2KW

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
صندوق UPS 1KW

صندوق UPS 1KW

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
صندوق محافظ 16KW

صندوق محافظ 16KW

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
صندوق محافظ 5KW

صندوق محافظ 5KW

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
جعبه محافظ یخچال

جعبه محافظ یخچال

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-