فروشگاه    جعبه یا صندوق


صندوق باتری شارژ برقی

صندوق باتری شارژ برقی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
در انتظار خرید
صندوق کنترول چارج سولری متوسط

صندوق کنترول چارج سولری متوسط

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری خورد

صندوق کنترول چارج سولری خورد

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
صندوق محافظ 30KW

صندوق محافظ 30KW

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
صندوق ترانس 2کیلووات

صندوق ترانس 2کیلووات

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
صندوق انورتوربزرگ طلق دار

صندوق انورتوربزرگ طلق دار

2200 افغانی
تعدادقیمت
1 2200
+
-
موجود
صندوق انورتورخورد طلق دار

صندوق انورتورخورد طلق دار

1300 افغانی
تعدادقیمت
1 1300
+
-
در انتظار خرید
صندوق انورتورمطوسط طلق دار

صندوق انورتورمطوسط طلق دار

1600 افغانی
تعدادقیمت
1 1600
+
-
موجود
صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

1600 افغانی
تعدادقیمت
1 1600
+
-
موجود
صندوق انورتورخوردبدون طلق

صندوق انورتورخوردبدون طلق

1300 افغانی
تعدادقیمت
1 1300
+
-
در انتظار خرید
صندوق ترانس 15-20-25-30 کیلووات صنعتی فی کیلو

صندوق ترانس 15-20-25-30 کیلووات صنعتی فی کیلو

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
صندوق ترانس 15کیلووات

صندوق ترانس 15کیلووات

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
صندوق ترانس 10کیلووات

صندوق ترانس 10کیلووات

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
صندوق ترانس 7کیلووات

صندوق ترانس 7کیلووات

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
صندوق ترانس 5کیلووات

صندوق ترانس 5کیلووات

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
صندوق ترانس 3کیلووات نازک

صندوق ترانس 3کیلووات نازک

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
صندوق UPS 5KW

صندوق UPS 5KW

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
صندوق UPS 3KW

صندوق UPS 3KW

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
صندوق UPS 2KW

صندوق UPS 2KW

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
صندوق UPS 1KW

صندوق UPS 1KW

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
در انتظار خرید
صندوق محافظ 12KW

صندوق محافظ 12KW

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
صندوق محافظ 5KW

صندوق محافظ 5KW

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
در انتظار خرید
جعبه محافظ یخچال

جعبه محافظ یخچال

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
در انتظار خرید