فروشگاه    ترانس تقویت برق


ترانس 110 ولت 500 وات

ترانس 110 ولت 500 وات

ورودی220ولت برق شهری خروجی 110 ولت برق شهری توان 500 والت

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

225000 افغانی
تعدادقیمت
1 225000
+
-
ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

135000 افغانی
تعدادقیمت
1 135000
+
-
ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

90000 افغانی
تعدادقیمت
1 90000
+
-
ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

67500 افغانی
تعدادقیمت
1 67500
+
-
ترانس30کیلووات3فاز

ترانس30کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

45000 افغانی
تعدادقیمت
1 45000
+
-
ترانس15کیلووات3فاز

ترانس15کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

22500 افغانی
تعدادقیمت
1 22500
+
-
ترانس30کیلووات

ترانس30کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

39000 افغانی
تعدادقیمت
1 39000
+
-
ترانس25کیلووات

ترانس25کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

32500 افغانی
تعدادقیمت
1 32500
+
-
ترانس20کیلووات

ترانس20کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

26000 افغانی
تعدادقیمت
1 26000
+
-
ترانس15کیلووات

ترانس15کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

19500 افغانی
تعدادقیمت
1 19500
+
-
ترانس10کیلووات

ترانس10کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

13000 افغانی
تعدادقیمت
1 13000
+
-
ترانس8کیلووات

ترانس8کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

10400 افغانی
تعدادقیمت
1 10400
+
-
ترانس6کیلووات

ترانس6کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

7800 افغانی
تعدادقیمت
1 7800
+
-
ترانس4کیلووات

ترانس4کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

5200 افغانی
تعدادقیمت
1 5200
+
-
ترانس3کیلووات

ترانس3کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

4000 افغانی
تعدادقیمت
1 4000
+
-