فروشگاه    ترانس تقویت برق


ترانس 5 کیلووات چینی استوک

ترانس 5 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

4500 افغانی
تعدادقیمت
1 4500
+
-
موجود
ترانس 10 کیلووات چینی استوک

ترانس 10 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

17000 افغانی
تعدادقیمت
1 17000
+
-
موجود
ترانس 15 کیلووات چینی استوک

ترانس 15 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

26000 افغانی
تعدادقیمت
1 26000
+
-
موجود
ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

10000 افغانی
تعدادقیمت
1 10000
+
-
موجود
ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

25000 افغانی
تعدادقیمت
1 25000
+
-
موجود
ترانس 110 ولت 500 وات

ترانس 110 ولت 500 وات

ورودی220ولت برق شهری خروجی 110 ولت برق شهری توان 500 والت

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
در انتظار خرید
ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

225000 افغانی
تعدادقیمت
1 225000
+
-
در انتظار خرید
ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

135000 افغانی
تعدادقیمت
1 135000
+
-
موجود
ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

90000 افغانی
تعدادقیمت
1 90000
+
-
موجود
ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

67500 افغانی
تعدادقیمت
1 67500
+
-
موجود
ترانس30کیلووات3فاز

ترانس30کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

45000 افغانی
تعدادقیمت
1 45000
+
-
موجود
ترانس15کیلووات3فاز

ترانس15کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

22500 افغانی
تعدادقیمت
1 22500
+
-
موجود
ترانس30کیلووات تکفاز

ترانس30کیلووات تکفاز

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

39000 افغانی
تعدادقیمت
1 39000
+
-
موجود
ترانس25کیلووات

ترانس25کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

35000 افغانی
تعدادقیمت
1 35000
+
-
موجود
ترانس20کیلووات

ترانس20کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

28000 افغانی
تعدادقیمت
1 28000
+
-
موجود
ترانس15کیلووات

ترانس15کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

21000 افغانی
تعدادقیمت
1 21000
+
-
موجود
ترانس10کیلووات

ترانس10کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

14000 افغانی
تعدادقیمت
1 14000
+
-
موجود
ترانس8کیلووات

ترانس8کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

11200 افغانی
تعدادقیمت
1 11200
+
-
موجود
ترانس6کیلووات

ترانس6کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

7500 افغانی
تعدادقیمت
1 7500
+
-
موجود
ترانس4کیلووات

ترانس4کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

5600 افغانی
تعدادقیمت
1 5600
+
-
موجود
ترانس3کیلووات

ترانس3کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

3600 افغانی
تعدادقیمت
1 3600
+
-
موجود