فروشگاه    ترانس تقویت برق


ترانس 110 ولت 500 وات

ترانس 110 ولت 500 وات

ورودی220ولت برق شهری خروجی 110 ولت برق شهری توان 500 والت

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ترانس 150 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

180000 افغانی
تعدادقیمت
1 180000
+
-
ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ترانس 90 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

108000 افغانی
تعدادقیمت
1 108000
+
-
ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ترانس 60 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

72000 افغانی
تعدادقیمت
1 72000
+
-
ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ترانس 45 کیلووات 3 فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

54000 افغانی
تعدادقیمت
1 54000
+
-
ترانس30کیلووات3فاز

ترانس30کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

36000 افغانی
تعدادقیمت
1 36000
+
-
ترانس15کیلووات3فاز

ترانس15کیلووات3فاز

ورودی از 200 تا 450 ولت خروجی 380 ولت 5%

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
ترانس30کیلووات

ترانس30کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

36000 افغانی
تعدادقیمت
1 36000
+
-
ترانس25کیلووات

ترانس25کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

28000 افغانی
تعدادقیمت
1 28000
+
-
ترانس20کیلووات

ترانس20کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

24000 افغانی
تعدادقیمت
1 24000
+
-
ترانس15کیلووات

ترانس15کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

17000 افغانی
تعدادقیمت
1 17000
+
-
ترانس10کیلووات

ترانس10کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

12000 افغانی
تعدادقیمت
1 12000
+
-
ترانس8کیلووات

ترانس8کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

9500 افغانی
تعدادقیمت
1 9500
+
-
ترانس6کیلووات

ترانس6کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

7000 افغانی
تعدادقیمت
1 7000
+
-
ترانس4کیلووات

ترانس4کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

3800 افغانی
تعدادقیمت
1 3800
+
-
ترانس3کیلووات

ترانس3کیلووات

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-