فروشگاه    محافظ برق


محافظ برق کل منزل45کیلووات

محافظ برق کل منزل45کیلووات

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
محافظ برق کل منزل20کیلووات

محافظ برق کل منزل20کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
محافظ برق کل منزل 25کیلووات

محافظ برق کل منزل 25کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

4000 افغانی
تعدادقیمت
1 4000
+
-
محافظ برق کل منزل 30کیلووات

محافظ برق کل منزل 30کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

4500 افغانی
تعدادقیمت
1 4500
+
-
محافظ برق کل منزل 16کیلووات

محافظ برق کل منزل 16کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

2700 افغانی
تعدادقیمت
1 2700
+
-
محافظ برق کل منزل12کیلووات

محافظ برق کل منزل12کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
محافظ برق کل منزل 8کیلووات

محافظ برق کل منزل 8کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

1500 افغانی
تعدادقیمت
1 1500
+
-
محافظ برق کل منزل 5کیلووات

محافظ برق کل منزل 5کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
محافظ الکترونیکی یخچال

محافظ الکترونیکی یخچال

وتاژ کاری از 180 تا 245 ولت زمان تأخیر 3/5 تا 8 دقیقه نظربه درخواست مشتری ولتاژ کاری بصورت سفارش مشتری هم ساخته میشود

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-