فروشگاه    کتاب و نرم افزار


آموزش جامع Plc Step7 DVD

آموزش جامع Plc Step7 DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
پروژه های کاربردی AVR  DVD

پروژه های کاربردی AVR DVD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
مرجع کامل AVR DVD

مرجع کامل AVR DVD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
آموزش جامع Altium Designer COPY

آموزش جامع Altium Designer COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع BASCOM AVR  COPY

آموزش جامع BASCOM AVR COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع CODEVISION AVR COPY

آموزش جامع CODEVISION AVR COPY

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع PIC Microcontroller copy

آموزش جامع PIC Microcontroller copy

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
آموزش جامع Altium Designer DVD

آموزش جامع Altium Designer DVD

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
آموزش جامع BASCOM AVR DVD

آموزش جامع BASCOM AVR DVD

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
آموزش جامع CODEVISION AVR DVD

آموزش جامع CODEVISION AVR DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
آموزش جامع PIC Microcontroller DVD

آموزش جامع PIC Microcontroller DVD

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
قطعات پرکاربردالکترونیک

قطعات پرکاربردالکترونیک

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
محاسبات عملی ترانسفورمرها

محاسبات عملی ترانسفورمرها

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
400  قطعه الکترونیکی

400 قطعه الکترونیکی

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-