فروشگاه    هیت سینگ


چسب سیلیکون kafuter K-704 45g

چسب سیلیکون kafuter K-704 45g

170 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
خمیر سیلیکون KAFUTER K-5211 60G

خمیر سیلیکون KAFUTER K-5211 60G

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
چسب سیلیکون MAXTOR 50G

چسب سیلیکون MAXTOR 50G

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
در انتظار خرید
هیت سینگ TO 220 11*14*25MM سیاه

هیت سینگ TO 220 11*14*25MM سیاه

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

هیت سینگ 3/8*9*10 سانت متر 08

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

هیت سینگ 5*10*10 سانت متر 08C

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

هیت سینگ 10 پر 3/7*8/2*100 سانت متر44

3800 افغانی
تعدادقیمت
1 3800
+
-
موجود
هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

هیت سینگ 2/3*5/2*100 سانت متر

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

هیت سینگ 2*7*100 سانتمتر IP

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
خمیر سیلیکون 50 گرم HY410

خمیر سیلیکون 50 گرم HY410

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
در انتظار خرید
هیت سینگ شاخه 1 متره TO247 1/8*2/3

هیت سینگ شاخه 1 متره TO247 1/8*2/3

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

هیت سینگ شاخه 1 متره 10X45MM

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
موجود
هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

هیت سینگ 21 سانت 15 فیت

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

هیت سینگ 17 سانت 12 فیت

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

هیت سینگ 14 سانت 10 فیت

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

هیت سینگ 11 سانت 8 فیت

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
هیت سینگ   3/5*5

هیت سینگ 3/5*5

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
در انتظار خرید
هیت سینگ TO247  1/8*2/3

هیت سینگ TO247 1/8*2/3

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
هیت سینگ TO220  1/3*2

هیت سینگ TO220 1/3*2

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود